دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
کد کاربر
رمز
 

ايمن سازي منازل از نظر بروز مسموميت ها

نزدیک به 90% از مسموميت ها در منازل رخ مي دهند. خانه خود را نسبت به بروز مسموميت ايمن ‏نماييد. ‏

داروها، محصولات شوينده و فرآورده هاي آرايشي- بهداشتي را در بسته بندي اصلي آنها و با درب بسته و دور از دسترس كودكان نگهداري كنيد.

مخلوط کردن فرآورده های سفید کننده و جرم بر به دلیل ایجاد گاز سمی خفه کننده، مطلقاً ممنوع می ‏باشد.‏

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.